Termat dhe Kushtet

Kushtet e garancisë:

Ju lutemi vini re se kjo garanci është e veçantë dhe nuk cenon të drejtat tuaja pronësore.

Çdo riparim i aktivizuar brenda periudhës së garancisë nuk ndikon në shtyrjen e afatit.

Kjo garanci kërkon nënshkrimin e blerësit si të vlefshme.


Çfarë duhet të bëni nëse nevojitet riparim brenda kushteve të garancisë?

Nëse produkti juaj pëson një defekt brenda periudhës së garancisë dhe nëse nuk është keqpërdorur ose vendosur gabimisht, ai do të riparohet sipas kushteve të garancisë.

Për të kërkuar kushtet e garancisë duhet të merrni ose dërgoni produktin së bashku me një kopje të garancisë tek shitësi i Albagame ose në qendrat e shitjes të autorizuara nga Albgame brenda territorit të Shqipërisë.

Pjesët e përdorura mund të jenë të reja, ekuivalente me të reja ose të rishikuara.

Çdo pjesë e zëvendësuar gjatë këtij procesi bëhet pronë e Albagame. Albagame rezervon të drejtën të zëvendësojë të gjithë produktin si një alternativë për riparim.

Çdo produkt i kthyer për riparim duhet të shoqërohet me faturën përkatëse, kartën e garancisë, emrin, adresën, numrin e telefonit dhe adresën e postës elektronike (nëse ka). Nëse nuk regjistroni asnjë informacion, Albagame mund të mos ju garantojë produktin.

Albagame riparon produktin e kthyer brenda 30 ditëve. Ky afat mund të dyfishohet vetëm nëse produkti duhet të dërgohet në shërbime më të specializuara.

Albagame rezervon të drejtën të ekspozojë për shitje produktin tuaj nëse pas një kohe të arsyeshme dhe pasi kemi shpenzuar të gjitha mjetet për t'ju kontaktuar.

Çfarë nuk mbulon garancia e Albagame?

Garancia nuk mbulon kategoritë e defekteve të shkaktuara nga arsyet e mëposhtme, pavarësisht nëse defekti është shkaktuar brenda periudhës së garancisë. Në raste të tilla, riparimi kalon në ngarkim tuaj.

Çdo defekt që shfaqet gjatë riparimit, modifikimit, pastrimit, etj., nga kushdo tjetër përveç një qendre riparimi të autorizuar të Albagame.

Çdo dëmtim fizik dhe defekt i shkaktuar pas blerjes së produktit si rezultat i keqpërdorimit të produktit.

Çdo defekt që ndodh për shkak të pakujdesisë ose mosmirëmbajtjes (siç është mbajtja e produktit në kushte ekstreme, temperaturë të ulët ose të lartë, lagështi, çdo defekt që ndodh për shkak të lëngjeve ose grimcave ndotëse, nga konsumimi, goditjet ose gërvishtjet, etj.)

Kjo garanci vjen vetëm me produktin dhe nuk vlen për aksesorët dhe pajisjet si: kuti, rrip, bateri ose softuer.

Garancia nuk përfshin të drejtën për të reklamuar rimbursimin e të dhënave të humbura ose të dëmtuara në mënyrë indirekte ose të ndonjë materiali audio-vizual që është i arkivuar në produktet e reklamuara për probleme teknike para, gjatë dhe pas riparimit. Garancia ju informon se produkti do të rikthehet në gjendjen e tij origjinale dhe mund të përfshijë humbjen e të dhënave.

Në asnjë rast Albagame nuk do të jetë përgjegjëse për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i pajisjeve të pasigurta, ose mbi dëmet e shkaktuara jashtë produktit të shitur. Garancia shoqëron produktin dhe jo pasojat që vijnë nga përdorimi i produktit.

Detyrimi i Albagame sipas kësaj garancie është i rreptë derisa produkti të riparohet ose zëvendësohet.