Privacy policy

ALBAGAME shpk është e përkushtuar për të mbrojtur konfidencialitetin dhe privatësinë e informacionit që na është besuar. Ne jemi në përputhje me ligjin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Ju lutemi lexoni këtë Njoftim të Privatësisë për të mësuar rreth të drejtave tuaja, çfarë informacioni mbledhim, si i përdorim dhe mbrojmë.

Kjo faqe interneti operohet nga ALBAGAME shpk, NUIS L21715015U, me seli dhe adresë të regjistruar në Rrugën "Mujo Ulqinaku", Nr. 22, Tiranë, Shqipëri (“ALBAGAME”, “ne” ose “ne”), një shoqëri shqiptare me përgjegjësi të kufizuar.

1. Kush jemi ne?

  Ky Njoftim Privatësie vlen për ALBAGAME shpk, NUIS L21715015U, me seli dhe adresë të regjistruar në Rrugën "Mujo Ulqinaku", Nr. 22, Tiranë, Shqipëri,

  2. Kë mund të kontaktoni për pyetje ose shqetësime rreth privatësisë?

   Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me këtë Njoftim të Privatësisë ose mënyrën se si ne i trajtojmë të dhënat personale, ju lutemi drejtoni korrespondencën tuaj në: Rruga "Mujo Ulqinaku", Nr. 22, Tiranë, Shqipëri, ose email info@albagame.al. Ne synojmë të përgjigjemi brenda 30 ditëve nga data kur marrim komunikime në lidhje me privatësinë. Kur shqetësimi është kompleks ose ne kemi një vëllim të madh shqetësimesh, ne do t'ju njoftojmë se shqetësimi do të marrë më shumë se 1 (një) muaj për t'u zgjidhur dhe ne do të kërkojmë të zgjidhim shqetësimin tuaj brenda 3 (tre) muajve nga shqetësimi, duke u ngritur për herë të parë. Ne mund të pranojmë shqetësimin tuaj (dhe në atë rast të zbatojmë një nga masat e përcaktuara në seksionin "Të drejtat tuaja" më poshtë), ose mund ta refuzojmë shqetësimin tuaj për arsye legjitime.

   Në çdo rast, ju keni gjithmonë të drejtën të bëni një ankesë pranë autoritetit kompetent për mbrojtjen e të dhënave për të raportuar shqetësimet që mund të keni në lidhje me praktikat tona të trajtimit të të dhënave në:

   Për Shqipërinë

   Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Shqipërisë

   Adresa postare: Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5,

                               Kodi postar 1001, Tiranë

   E-mail: info@idp.al

   Web: https://www.idp.al/

    

   Kontaktet e rregullatorit të shteteve anëtare të BE-së mund të gjenden këtu.

    

   Mbledhja e informacionit personal

    

   ALBAGAME Sh.p.k mbledh dhe përdor të dhënat personale të klientëve bazuar në të drejtat dhe detyrimet e saj ligjore, kontraktuale dhe në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008, “Mbrojtja e të dhënave personale”. Kur përdorni faqen zyrtare www.albagame.al, ALBAGAME Sh.p.k mbledh menjëherë të dhënat personale të klientëve kur kërkohet të regjistrohet për blerje online nga ALBAGAME sh.p.k. Këto të dhëna regjistrohen në sistemet e kompanive, apo sisteme të tjera të autorizuara nga ALBAGAME.

   Plotësimi i formularëve të të dhënave personale është vullnetarisht.

   ALBAGAME Sh.p.k mbron të gjitha të dhënat personale nga klientët e saj dhe i përdor ato vetëm për qëllime kontraktuale dhe informative. Duke përdorur faqen e internetit, klienti duhet të japë konfirmimin e tij për regjistrimin e tij si klient, për përdorimin e të dhënave të tij personale për procedura të mëtejshme dhe për të garantuar që informacioni i dhënë është i saktë, i vërtetë dhe i përditësuar. Për më tepër, klienti është përgjegjës për përditësimin e informacionit të ngarkuar në sistemet ALBAGAME për t'u siguruar që ai është përditësuar saktë dhe plotësisht. Ne u japim akses klientëve të regjistruar dhe ata gjithashtu mund të kërkojnë ndryshim/përditësim të të dhënave personale të regjistruara sipas nenit 13 dhe 18 të ligjit 9887, datë 10.03.2008 “Mbrojtja e të Dhënave Personale”. Kërkesa për çështjen e mësipërme duhet të drejtohet në adresën e internetit info@albagame.al.

    

   ALBAGAME Sh.p.k garanton klientin e saj që ka marrë të gjitha masat fizike, teknike dhe operacionale për mbrojtjen e konfidencialitetit dhe humbjes, shkatërrimit, dëmtimit ose përdorimit të paautorizuar të të dhënave personale, në përputhje me ligjin nr. 9887, në datë 10.03.2008. , “Mbrojtja e të dhënave personale”. Bazat e të dhënave personale të mbledhura dhe të ruajtura ALBAGAME Sh.p.k do të përpunohen nga punëdhënësit, bashkëpunëtorët tanë dhe/ose nga personi përgjegjës nga ne për të përpunuar informacionin e dhënë. Këto të dhëna nuk do t'u transferohen ose komunikohen palëve të treta pa pëlqimin e klientit ose informacioni kërkohet nga autoritetet ligjore.

   Subjektet kanë të drejtë të refuzojnë mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave të tyre personale, të njoftuara vullnetarisht më parë dhe të kërkojnë heqjen e këtyre të dhënave duke ushtruar të drejtën e zgjidhjes së kontratës ndërmjet palëve. Duke qenë të njohur me përmbajtjen e kësaj kontrate, subjektet e të dhënave kanë pranuar termat dhe kushtet në lidhje me politikën e privatësisë së ALBAGAME Sh.p.k.

   3. Si i mbledhim të dhënat personale?

    

   • Direkt. Ne marrim të dhëna personale drejtpërdrejt nga individë në mënyra të ndryshme, duke përfshirë marrjen e të dhënave personale nga individët që vizitojnë faqen tonë të internetit dhe faqet e mediave sociale, plotësojnë formularët tanë në internet, abonohen në gazetat tona dhe qendrën e preferencave, aplikojnë për pozicione të hapura në kompaninë tonë ose ofrojnë referencë për aplikantët për punë. Ne gjithashtu mund të marrim të dhëna personale drejtpërdrejt kur, për shembull, jemi duke krijuar një marrëdhënie biznesi, duke kryer shërbime profesionale nëpërmjet një kontrate ose nëpërmjet aplikacioneve tona të softuerit të pritur.
   • Në mënyrë indirekte. Ne marrim të dhëna personale në mënyrë indirekte për individë nga një sërë burimesh, duke përfshirë shërbimet e rekrutimit dhe klientët tanë. Ne mund të bashkojmë të dhëna personale në të dhënat tona të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët për të kuptuar dhe për t'u shërbyer më mirë klientëve tanë të biznesit, pajtimtarëve dhe individëve, për të përmbushur një detyrim ligjor ose për të ndjekur interesat tona legjitime.

   - Burimet publike -- Të dhënat personale mund të merren nga regjistrat publikë (si p.sh. Regjistri Tregtar), artikujt e lajmeve, listat e sanksioneve dhe kërkimet në internet.

   - Faqet e rrjeteve sociale dhe profesionale -- Nëse regjistroheni ose identifikoheni në faqet tona të internetit duke përdorur mediat sociale (p.sh., LinkedIn, Google, Facebook ose Twitter) për të vërtetuar identitetin tuaj dhe për të lidhur informacionin tuaj të hyrjes në mediat sociale me ne, ne do të mbledhim informacion ose përmbajtjen e nevojshme për regjistrimin ose hyrjen që keni lejuar ofruesin tuaj të mediave sociale të ndajë me ne. Ky informacion mund të përfshijë emrin dhe adresën tuaj të emailit dhe në varësi të cilësimeve tuaja të privatësisë, detaje shtesë rreth jush, kështu që ju lutemi rishikoni kontrollet e privatësisë në shërbimin e zbatueshëm për të vendosur se sa informacione dëshironi të ndani me ne.

   - Klientët e biznesit -- Klientët tanë të biznesit mund të na angazhojnë për të kryer shërbime profesionale që përfshijnë ndarjen e të dhënave personale të tyre si pjesë e atij angazhimi. Për shembull, ne do të shqyrtojmë të dhënat e listës së pagave si pjesë e një auditimi dhe shpesh na duhet të përdorim të dhëna personale për të ofruar shërbime të caktuara këshilluese dhe shërbime të tjera profesionale. Shërbimet tona mund të përfshijnë gjithashtu përpunimin e të dhënave personale nën kontrollin e klientëve tanë në aplikacionet tona softuerike të pritura, të cilat mund të rregullohen nga kushte dhe politika të ndryshme të privatësisë.

   - Furnizuesit, partnerët, nënkontraktorët -- Ne mund të marrim të dhëna personale për përfaqësuesit dhe personat e kontaktit të furnitorëve, partnerëve, nënkontraktorëve tanë për qëllime të ekzekutimit dhe ekzekutimit të marrëveshjes përkatëse.

   - Shërbimet e rekrutimit -- Ne mund të marrim të dhëna personale për kandidatët nga një agjenci punësimi, dhe palë të tjera duke përfshirë ish punëdhënësit dhe kolegët.

    

   4. Cilat kategori të të dhënave personale mbledhim?

    Ne mund të marrim kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale për individët përmes ndërveprimeve të drejtpërdrejta me ne (p.sh. nëse vendosni t'i ofroni ato - për shembull, për të kontaktuar kutitë postare ose për t'u regjistruar për shërbime të caktuara) ose nga informacioni i ofruar përmes angazhimeve të klientëve, nga aplikantët për punë, furnitorët, partnerët, nënkontraktorët dhe përmes situatave të tjera duke përfshirë ato të përshkruara në këtë Njoftim të Privatësisë.

    • Të dhëna Personale. Këtu është një listë e të dhënave personale që ne zakonisht mbledhim për të kryer aktivitetet tona të biznesit.

    - Informacion identifikimi (p.sh., emrat, emri i kompanisë, detajet e pozicionit).

    - Detajet e kontaktit (p.sh., numrat e punës dhe të telefonit celular, emaili i punës dhe personal dhe adresa postare).

    - Detaje profesionale (p.sh., historia e punës dhe karrierës, formimi arsimor dhe anëtarësimet profesionale, artikujt e publikuar).

    - Të dhënat personale për qëllime të ofrimit të shërbimeve profesionale (p.sh., emri, numri personal i identifikimit, data dhe vendi i lindjes, adresa postare).

    - Të dhënat personale për qëllimet e identifikimit të klientëve dhe pronarëve përfundimtarë përfitues siç kërkohet nga ligji në fuqi kundër pastrimit të parave (p.sh. emri, vendi dhe data e lindjes, numri personal i identifikimit, adresa, kopja e dokumenteve të identitetit).

    - Të dhënat e familjes për qëllime të ofrimit të disa shërbimeve profesionale (p.sh., emrat e anëtarëve të familjes, numri personal i identifikimit, data dhe vendi i lindjes).

    - Informacion financiar (p.sh., taksat, lista e pagave, interesat e investimeve, pensionet, asetet, detajet bankare).

    • Të dhëna personale sensitive. Zakonisht nuk mbledhim kategori të ndjeshme ose të veçanta të të dhënave personale për individët. Kur ne kemi nevojë të përpunojmë të dhëna personale të ndjeshme, kjo është me pëlqimin e individit, përveç rasteve kur ato merren në mënyrë indirekte për qëllime legjitime. Shembuj të të dhënave personale të ndjeshme që mund të marrim përfshijnë:

    - Kufizimet dietike ose kërkesat e aksesit kur regjistroheni për ngjarje personale që zbulojnë besime fetare ose shëndet fizik.

    - Dokumentet personale të identifikimit që mund të zbulojnë racën ose origjinën etnike, dhe mundësisht të dhëna biometrike të individëve privatë, pronarë përfitues të

    subjektet e korporatës, ose aplikantët për punë.

    - Faturat e shpenzimeve të dorëzuara për këshilla individuale tatimore ose kontabël që zbulojnë lidhjet me sindikatat ose opinionet politike.

    - Informacion negativ për klientët dhe aplikantët e mundshëm ose ekzistues që mund të zbulojnë informacione për dënime penale ose shkelje.

    - Informacioni i ofruar nga klientët tanë gjatë një angazhimi profesional.

    • Të dhënat e fëmijës. Megjithëse nuk mbledhim qëllimisht informacion nga individë nën 16 vjeç, herë pas here mund të marrim detaje rreth fëmijëve që ndjekin shfaqje dhe ngjarje të tjera që organizojmë me prindërit ose kujdestarët e tyre, ose nëse një informacion i tillë na jepet nga klientët tanë gjatë rrjedhës së një angazhim profesional. Nëse jeni prindi ose kujdestari dhe besoni se fëmija juaj na ka dhënë informacione personale, ju lutemi na kontaktoni në adresën e mësipërme për të kërkuar fshirjen.
    • Të dhëna të bazuara në vendndodhje. Ne mund të përpunojmë vendndodhjet gjeografike që futni kur kërkoni një zyrë pranë jush.

     

    5. Çfarë arsye të ligjshme kemi për përpunimin e të dhënave personale?

     Ne mund të mbështetemi në arsyet e mëposhtme të ligjshme kur mbledhim dhe përdorim të dhëna personale për të operuar biznesin tonë dhe për të ofruar produktet dhe shërbimet tona:

     • Kontrata - kjo është kur përpunimi i informacionit tuaj personal është i nevojshëm për të përmbushur detyrimet tona sipas një kontrate.
     • Pëlqimi - në disa raste, ne do t'ju kërkojmë leje specifike për të përpunuar disa nga informacionet tuaja personale dhe ne do t'i përpunojmë të dhënat tuaja personale në këtë mënyrë vetëm nëse jeni dakord që ne ta bëjmë këtë. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke kontaktuar ALBAGAME në info@albagame.al.
     • Interesat legjitime - Ne mund të mbështetemi në interesa legjitime bazuar në vlerësimin tonë se përpunimi është i drejtë, i arsyeshëm dhe i balancuar. Kjo perfshin:

     - Ofrimi i shërbimeve për klientët tanë – Për të ofruar shërbimet profesionale që klientët tanë na kanë angazhuar për të ofruar.

     - Zbatimi i marrëveshjeve me furnitorët, partnerët, nënkontraktorët tanë, etj.

     - Marketingu i drejtpërdrejtë – Për të ofruar njohuri në kohë të tregut dhe njohuri të specializuara, ne besojmë se janë të mirëpritura nga klientët tanë të biznesit, abonentët dhe individët që kanë ndërvepruar me ne.

     - Ofrimi i informacionit dhe/ose shërbimeve për individët që vizitojnë faqen tonë të internetit ose ofrimi i informacionit rreth mundësive të punësimit.

     - Përshtatja e përvojës online të individit dhe përmirësimi i përdorshmërisë dhe efektivitetit të performancës së pranisë në internet të ALBAGAME.

     - Kryerja dhe analizimi i aktiviteteve tona të marketingut.

     - Përmbushja e detyrimeve tona të përgjegjësisë korporative dhe sociale.

     - Parandalimi i mashtrimit ose aktivitetit kriminal dhe për të mbrojtur sistemet tona të IT.

     - Ushtrimi i të drejtave tona themelore sipas neneve 16 dhe 17 të Kartës së të Drejtave Themelore, duke përfshirë lirinë tonë për të kryer një biznes dhe të drejtën e pronës.

     • Detyrimet ligjore dhe interesat publike – Ne mund të përpunojmë të dhëna personale për të përmbushur detyrimet ose mandatet rregullatore dhe të interesit publik

     ALBAGAME normalisht nuk kryen vendimmarrje të automatizuar, përfshirë profilizimin, të të dhënave personale. Nëse një gjë e tillë po kryhet, ALBAGAME merr përsipër të japë informacion kuptimplotë në lidhje me logjikën e përfshirë, si dhe rëndësinë dhe pasojat e parashikuara të një përpunimi të tillë.

     Në disa raste, dhënia e të dhënave personale është një kërkesë ligjore (p.sh. sipas masave kundër ligjit kundër pastrimit të parave) dhe nëse të dhënat specifike nuk jepen, ne mund të jemi të detyruar të ndërpresim marrëdhëniet me klientin tonë. Në raste të tjera, ofrimi i të dhënave personale mund të jetë i nevojshëm për të ofruar shërbime profesionale të dakorduara dhe nëse të dhënat e kërkuara nuk ofrohen, ne mund të mos jemi në gjendje të kryejmë punën tonë. Për më tepër, dhënia e të dhënave personale mund të bëhet vullnetarisht, bazuar në pëlqimin tuaj të qartë dhe nëse të dhënat nuk jepen, ne mund të mos jemi në gjendje të kryejmë veprimin specifik të kërkuar nga ju (p.sh. t'ju dërgojmë një buletin).

     6. Pse na duhen të dhënat personale?

      Ne aspirojmë të jemi transparentë kur mbledhim dhe përdorim të dhëna personale dhe ju tregojmë pse na duhen, të cilat zakonisht përfshijnë:

      • Ofrimi i këshillave profesionale dhe dhënia e raporteve në lidhje me shërbimet tona profesionale. Shërbimet tona mund të përfshijnë rishikimin e dosjeve të klientit për qëllime të sigurimit të cilësisë, të cilat mund të përfshijnë përpunimin e të dhënave personale për klientin përkatës.
      • Promovimi i shërbimeve, produkteve dhe aftësive tona profesionale për klientët ekzistues dhe të mundshëm të biznesit.
      • Dërgimi i ftesave dhe sigurimi i aksesit për mysafirët që ndjekin ngjarjet tona ose ngjarjet tona të sponsorizuara.
      • Personalizimi i faqeve dhe komunikimeve në internet që mendojmë se do të ishin me interes bazuar në ndërveprimet me ne
      • Administrimin, mirëmbajtjen dhe garantimin e sigurisë së ambienteve tona, sistemeve të informacionit, aplikacioneve dhe faqeve të internetit.
      • Autentifikimin e përdoruesve të regjistruar në zona të caktuara të faqeve tona.
      • Kërkimi i kandidatëve të kualifikuar për nevojat tona ose siç kërkohet nga klientët tanë.
      • Përpunimi i kërkesave online, duke përfshirë përgjigjen ndaj komunikimeve nga individë ose kërkesave për propozime dhe kuotime.
      • Kontaktimi i gazetarëve në lidhje me njoftimet për shtyp të kompanive, ftesat për partitë vjetore të shtypit, duke theksuar mesazhet që mund të jenë me interes për tema specifike të industrisë.

       

      7. A i transferojmë ne të dhënat tuaja personale?

       7.1 Transferimi brenda organizatës

       Ne ndajmë informacione rreth jush me anëtarët e organizatës ALBAGAME të angazhuar për të ofruar shërbime për ju, për shembull pritjen dhe mbështetjen e aplikacioneve të TI-së, sigurimin e formave të caktuara të sigurimit për firmat anëtare dhe klientët e saj, asistimin me shërbimet e angazhimit të klientëve dhe ndryshe sipas nevojës. të vazhdojë të drejtojë biznesin e ALBAGAME.

       7.2 Transferimi tek palët e treta

       Ne nuk ndajmë informacion personal me palët e treta, përveçse kur është e nevojshme për nevojat tona legjitime profesionale dhe të biznesit, për të përmbushur kërkesat tuaja dhe/ose siç kërkohet ose lejohet nga ligji ose standardet profesionale.

       Ne mund të ndajmë herë pas here të dhënat personale me palë të treta të besuara për të na ndihmuar të ofrojmë shërbime efikase dhe cilësore. Këta marrës janë të detyruar kontraktualisht të ruajnë të dhënat që ne u besojmë atyre. Ne mund të angazhohemi me disa ose të gjitha kategoritë e mëposhtme të marrësve:

       • Palët që na mbështesin ndërsa ofrojmë shërbimet tona (p.sh., ofruesit e sistemeve të telekomunikacionit, mbështetja e postës, mbështetja e sistemit të IT, arkivimi, shërbimet, shërbimet e prodhimit të dokumenteve dhe shërbimet softuerike të bazuara në cloud).
       • Këshilltarët tanë profesionistë, duke përfshirë avokatët, auditorët dhe siguruesit.
       • Një blerës i mundshëm, i transferuari, partneri ose shitësi i bashkimit dhe këshilltarët e tyre në lidhje me një transferim ose bashkim/blerje aktuale ose të mundshme të një pjese ose të gjithë biznesit ose aseteve tona, ose ndonjë të drejte ose interesi të lidhur.
       • Ofruesit e shërbimeve të pagesave.
       • Ofruesit e shërbimeve të marketingut.
       • Gjykatat, organet e zbatimit të ligjit ose agjencitë dhe organet e tjera qeveritare dhe rregullatore (p.sh., autoritetet tatimore, Bordi i Mbikëqyrjes Publike) ose palëve të tjera të treta siç kërkohet nga dhe në përputhje me ligjin ose rregulloren në fuqi.
       8. A i transferojmë të dhënat tuaja personale jashtë vendit ku mblidhen të dhënat?

        Ne ruajmë të dhënat personale në serverë të vendosur në Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE). Ne mund t'i transferojmë të dhënat personale organizatave të palëve të treta me reputacion të vendosura brenda ose jashtë vendit ku mblidhen të dhënat dhe EEA për qëllimet e përshkruara në këtë Njoftim të Privatësisë dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi. Secilës organizatë i kërkohet të ruajë të dhënat personale me anë të kontratave që ne kemi me ato organizata, që përmbajnë, ndër të tjera, klauzola standarde për mbrojtjen e të dhënave, të cilat janë në një formë të miratuar nga Komisioni Evropian.

         

        9. A përdorim cookies?

         Faqet tona të internetit mund të përdorin cookie. Aty ku përdoren cookies, një deklaratë do t'i dërgohet shfletuesit tuaj duke shpjeguar përdorimin e cookies. Për të mësuar më shumë, ju lutemi referojuni Njoftimit tonë për Cookie:

          

         Mbledhja automatike e informacionit personal

         Në disa raste, ALBAGAME dhe ofruesit e tij të shërbimeve përdorin cookie, web beacons dhe teknologji të tjera për të mbledhur automatikisht lloje të caktuara informacioni kur na vizitoni në internet, si dhe përmes emaileve që ne mund të shkëmbejmë. Mbledhja e këtij informacioni na lejon të personalizojmë përvojën tuaj në internet, të përmirësojmë performancën, përdorshmërinë dhe efektivitetin e pranisë në internet të ALBAGAME dhe të masim efektivitetin e aktiviteteve tona të marketingut.

         Adresat IP

         Një adresë IP është një numër i caktuar në kompjuterin tuaj sa herë që hyni në internet. Ai lejon kompjuterët dhe serverët të njohin dhe të komunikojnë me njëri-tjetrin. Adresat IP nga të cilat duket se vijnë vizitorët do të regjistrohen për qëllime të sigurisë IT dhe diagnostikimit të sistemit. Ky informacion do të përdoret gjithashtu zakonisht në formë të përmbledhur për të kryer analizën e tendencave dhe performancës së faqes në internet.

         Cookies

         Cookies zakonisht do të vendosen në kompjuterin tuaj ose pajisjen me internet sa herë që na vizitoni në internet. Kjo i lejon site-t të kujtojë kompjuterin ose pajisjen tuaj dhe shërben për një sërë qëllimesh.

         Në disa nga faqet tona të internetit, do të shfaqet një baner njoftimi që kërkon pëlqimin tuaj për të mbledhur cookie. Nëse nuk jepni pëlqimin, kompjuteri juaj ose pajisja e aktivizuar me internetin nuk do të gjurmohen për aktivitete të lidhura me marketingun. Për funksionalitetin e nevojshëm, mund të kërkohet ende një lloj skedari dytësor i skedarit cookie i referuar si skedarë "inpute nga përdoruesi". Cookies të tilla nuk do të bllokohen nëpërmjet përdorimit të këtij baneri njoftimi. Zgjedhja juaj do të ruhet në një cookie dhe është e vlefshme për një periudhë prej 90 ditësh. Nëse dëshironi të revokoni zgjedhjen tuaj, mund ta bëni këtë duke pastruar cookie-n e shfletuesit tuaj.

         Megjithëse shumica e shfletuesve pranojnë automatikisht cookie-t, ju mund të zgjidhni nëse do t'i pranoni ose jo cookie-t nëpërmjet cilësimeve të shfletuesit tuaj (shpesh gjenden në menunë Veglat ose Preferencat e shfletuesit tuaj). Ju gjithashtu mund të fshini kukit nga pajisja juaj në çdo kohë. Megjithatë, ju lutemi kini parasysh se nëse nuk pranoni cookie, mund të mos jeni në gjendje të përjetoni plotësisht disa nga veçoritë e faqeve tona të internetit.

         Informacione të mëtejshme rreth menaxhimit të cookies mund të gjenden në skedarin e ndihmës së shfletuesit tuaj ose përmes site-ve të tilla si www.allaboutcookies.org.

         Më poshtë është një listë e llojeve të cookies të përdorura në faqet tona të internetit:

          

         Qellimi

         Pershkrimi

          

         Lloji& Skadimi

         Performanca(i.e. User’s Browser)

         Faqet tona të internetit janë ndërtuar duke përdorur platforma të zakonshme të internetit. Këto kanë skedarë të integruar që ndihmojnë në çështjet e përputhshmërisë (p.sh., për të identifikuar llojin e shfletuesit tuaj) dhe për të përmirësuar performancën (p.sh., ngarkimi më i shpejtë i përmbajtjes).

          

         Sesioni

         Fshihet pas mbylljes së shfletuesit

         Siguria (e.g. Asp .NET) Cookies

         Nëse regjistroheni për qasje në një zonë të kufizuar, skedarët tanë të personalizimit sigurojnë që pajisja juaj të regjistrohet për kohëzgjatjen e vizitës suaj. Do t'ju duhet emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi për të hyrë në zonat e kufizuara.

          

         Sesioni

         Fshihet pas mbylljes së shfletuesit

         Preferencat e Site

         Cookie-t tona mund të mbajnë mend gjithashtu preferencat e faqes suaj (p.sh. gjuhën) ose të kërkojnë të përmirësojnë përvojën tuaj (p.sh. duke personalizuar një përshëndetje ose përmbajtje). Kjo do të zbatohet për zonat ku jeni regjistruar posaçërisht për qasje ose krijuar një llogari.

          

         Sesioni

         Fshihet me mbylljen e

         shfletuesi

         Analitike

         Ne përdorim disa mjete analitike të palëve të treta për të na ndihmuar të kuptojmë se si vizitorët e faqes përdorin faqen tonë të internetit. Kjo na lejon të përmirësojmë cilësinë dhe përmbajtjen në kpmg.com për vizitorët tanë. Të dhënat e grumbulluara statistikore mbulojnë artikuj të tillë si vizitat totale ose shikimet e faqeve, dhe referuesit në faqet tona të internetit. Për detaje të mëtejshme mbi përdorimin tonë të Google Analytics, shihni më poshtë.

          

         E vazhdueshme, por do të fshihet automatikisht pas dy vjetësh nëse nuk vizitoni më https://www.albagame.al/

         Komentet e vizitorëve të faqes

         Ne përdorim një mjet anketimi të palëve të treta për të ftuar një përqindje të vizitorëve për të dhënë komentet e tyre. Cookies përdoren për të parandaluar që vizitorët të ftohen disa herë.

         Cookie-ja e parë (1) vendoset nëse vizitori nuk ftohet të marrë pjesë në sondazh dhe përdoret për të siguruar që vizitorët të mos ftohen pas shikimit të faqes së tyre të parë.

         Cookie-ja e dytë (2) vendoset nëse vizitori ftohet të marrë pjesë në sondazh dhe përdoret për të siguruar që vizitori të mos ftohet përsëri për të marrë pjesë për një periudhë prej 90 ditësh.

          

         1 Sesion

         Fshihet pas mbylljes

         shfletuesin

          

         2 Këmbëngulës

         Fshihet automatikisht pas

         90 ditë ose prezantimi i ftesës për anketë.

         Ndarja sociale

         Ne përdorim miniaplikacionet ose butonat e mediave sociale të palëve të treta për t'ju ofruar funksionalitet shtesë për të ndarë përmbajtjen nga faqet tona të internetit në faqet e internetit të mediave sociale dhe email. Përdorimi i këtyre miniaplikacioneve ose butonave mund të vendosë një cookie në pajisjen tuaj për ta bërë shërbimin e tyre më të lehtë për t'u përdorur, për t'u siguruar që ndërveprimi juaj të shfaqet në faqet tona të internetit (p.sh. cache-ja e numrit të aksioneve sociale është përditësuar) dhe të regjistrojë informacione rreth aktiviteteve tuaja në internet dhe në faqet tona të internetit. Ne ju inkurajojmë të rishikoni informacionin e privatësisë së çdo ofruesi përpara se të përdorni ndonjë shërbim të tillë. Për detaje të mëtejshme mbi përdorimin tonë të miniaplikacioneve dhe aplikacioneve të mediave sociale, shihni më poshtë.

          

         E vazhdueshme, por do të fshihet automatikisht pas dy vjetësh nëse jo

         vizitoni më gjatë https://www.albagame.al/

          

          

         Vegla dhe miniaplikacione të tjera të palëve të treta mund të përdoren herë pas here në faqet tona individuale të internetit për të ofruar funksione shtesë. Përdorimi i këtyre mjeteve ose miniaplikacioneve zakonisht vendos një cookie në pajisjen tuaj për ta bërë shërbimin e tyre më të lehtë për t'u përdorur dhe për të siguruar që ndërveprimi juaj të shfaqet në faqet tona të internetit siç duhet.

         Vetë cookies nuk na tregojnë adresën tuaj të emailit ose nuk ju identifikojnë personalisht. Në raportet tona analitike, ne do të marrim identifikues të tjerë duke përfshirë adresat IP, por kjo është me qëllim të identifikimit të numrit të vizitorëve unikë në faqet tona të internetit dhe origjinës gjeografike të tendencave të vizitorëve, dhe jo për të identifikuar vizitorë individualë.

         Nëse dëshironi të parandaloni që cookie-t t'ju gjurmojnë ndërsa lundroni në faqet tona, ju mund t'i refuzoni ato në pikën në të cilën ne ju paraqesim një zgjedhje për të pranuar ose refuzuar cookies dhe/ose mund të rivendosni shfletuesin tuaj për të refuzuar të gjitha skedarët e skedarëve ose tregoni kur një cookie po dërgohet. Megjithatë, vini re se disa pjesë të faqeve tona mund të mos funksionojnë siç duhet nëse zgjidhni të refuzoni skedarët e skedarëve.

         Google Analytics

         ALBAGAME përdor Google Analytics. Më shumë informacion se si përdoret Google Analytics nga ALBAGAME mund të gjeni këtu: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

         Për t'u ofruar vizitorëve të faqes në internet më shumë zgjedhje se si mblidhen të dhënat e tyre nga Google Analytics, Google ka zhvilluar shtesën e shfletuesit për të hequr dorë nga Google Analytics. Shtesa komunikon me JavaScript të Google Analytics (ga.js) për të treguar se informacioni rreth vizitës në web nuk duhet të dërgohet në Google Analytics. Shtesa e shfletuesit për të hequr dorë nga Google Analytics nuk e pengon dërgimin e informacionit në vetë faqen e internetit ose në shërbime të tjera analitike të web-it.

          

         Mjete të bazuara në vendndodhje

         ALBAGAME do të mbledhë dhe përdorë vendndodhjen gjeografike të kompjuterit ose pajisjes tuaj celulare. Këto të dhëna për vendndodhjen mblidhen me qëllim që t'ju ofrojmë informacione në lidhje me shërbimet që ne besojmë se mund të jenë me interes për ju bazuar në vendndodhjen tuaj gjeografike dhe për të përmirësuar produktet dhe shërbimet tona të bazuara në vendndodhje.

         Veglat dhe aplikacionet e mediave sociale

         Faqet e internetit të ALBAGAME zakonisht do të përfshijnë funksionalitetin për të mundësuar ndarjen nëpërmjet aplikacioneve të mediave sociale të palëve të treta, të tilla si butoni "Pëlqeje" në Facebook/Instagram. Këto aplikacione të mediave sociale do të mbledhin dhe përdorin informacione në lidhje me përdorimin tuaj të faqeve të internetit të ALBAGAME (shihni detajet mbi cookie-t 'Social Sharing' më lart). Çdo informacion personal që jepni nëpërmjet aplikacioneve të tilla të mediave sociale shpesh do të mblidhet dhe përdoret nga anëtarë të tjerë të atij aplikacioni të mediave sociale dhe ndërveprime të tilla rregullohen nga politikat e privatësisë së kompanive që ofrojnë aplikacionin. Ne nuk kemi kontroll ose përgjegjësi për ato kompani ose përdorimin e tyre të informacionit tuaj.

          

         10. Cilat janë të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave?

          Të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave janë theksuar këtu. Në rast se dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat e përshkruara më poshtë, mund të na kontaktoni në info@albagame.al.

          • Qasja – Mund të na kërkoni të verifikojmë nëse po përpunojmë të dhëna personale për ju dhe nëse po, të ofrojmë informacion më specifik.
          • Korrigjim – Mund të na kërkoni të korrigjojmë të dhënat tona nëse besoni se ato përmbajnë informacion të pasaktë ose jo të plotë për ju.
          • Fshirja – Mund të na kërkoni të fshijmë të dhënat tuaja personale pasi të keni tërhequr pëlqimin tuaj për përpunim ose kur nuk na nevojitet më për qëllimin që është mbledhur fillimisht.
          • Kufizimet e përpunimit – Ju mund të na kërkoni të kufizojmë përkohësisht përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale nëse kundërshtoni saktësinë e të dhënave tuaja personale, preferoni të kufizoni përdorimin e tyre në vend që t'i fshijmë ato, ose keni nevojë që ne t'i ruajmë ato që ju t'i vërtetoni, ushtrojnë, ose mbrojnë një kërkesë ligjore. Mund të zbatohet një kufizim i përkohshëm gjatë verifikimit nëse kemi baza legjitime mbizotëruese për ta përpunuar atë. Mund të na kërkoni t'ju informojmë përpara se të heqim atë kufizim të përkohshëm të përpunimit.
          • Kalimi i të dhënave – Në disa rrethana, kur ju na keni dhënë të dhëna personale, mund të na kërkoni t'i transmetojmë ato të dhëna personale (në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makineri) drejtpërdrejt te një kompani tjetër nëse është teknikisht e mundshme.
          • Vendimmarrje individuale e automatizuar – Mund të na kërkoni të rishikojmë çdo vendim të marrë në lidhje me ju që kemi marrë vetëm në bazë të përpunimit të automatizuar, duke përfshirë

          profilizimi, që prodhoi efekte juridike në lidhje me ju ose në mënyrë të ngjashme ju ndikoi ndjeshëm.

          • E drejta për të kundërshtuar – Ju mund të kundërshtoni përdorimin tonë të të dhënave tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, duke përfshirë profilizimin, ose nëse nuk kemi të drejtë t'i përdorim më. Në këto raste, ne nuk do t'i përpunojmë më të dhënat tuaja personale nëse nuk demonstrojmë arsye legjitime bindëse për përpunimin që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë e subjektit të të dhënave ose për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.
          • E drejta për të tërhequr pëlqimin – Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj që keni dhënë më parë për një ose më shumë qëllime të specifikuara për të përpunuar të dhënat tuaja personale. Kjo nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e çdo përpunimi të kryer përpara se të tërhiqni pëlqimin tuaj. Kjo mund të nënkuptojë se ne nuk jemi në gjendje t'ju ofrojmë produkte ose shërbime të caktuara dhe ne do t'ju këshillojmë nëse është kështu. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke na kontaktuar në info@albagame.al.

           

          Mund të na duhet të kërkojmë informacion specifik nga ju për të na ndihmuar të konfirmojmë identitetin tuaj dhe të sigurojmë të drejtën tuaj për të hyrë në informacion ose për të ushtruar ndonjë nga të drejtat tuaja të tjera. Kjo na ndihmon të sigurohemi që të dhënat personale të mos i zbulohen asnjë personi që nuk ka të drejtë t'i marrë ato. Asnjë tarifë nuk kërkohet për të bërë një kërkesë, përveç nëse kërkesa juaj është qartësisht e pabazuar ose e tepruar. Në varësi të rrethanave, ne mund të mos jemi në gjendje të përmbushim kërkesën tuaj bazuar në arsye të tjera të ligjshme.

          11. Po siguria e të dhënave personale?

           Ne kemi vendosur politikat dhe procedurat e duhura të sigurisë teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat personale (përfshirë të dhënat e ndjeshme personale) nga humbja, keqpërdorimi, ndryshimi ose shkatërrimi. Ne synojmë të sigurojmë që qasja në të dhënat tuaja personale është e kufizuar vetëm për ata që kanë nevojë t'i qasen. Ata individë që kanë akses në të dhëna u kërkohet të ruajnë konfidencialitetin e një informacioni të tillë. Ne mund të aplikojmë teknika pseudonimizim, ç’identifikimi dhe anonimizimi në përpjekje për të mbrojtur më tej të dhënat personale.

           Nëse keni akses në pjesë të faqeve tona të internetit ose përdorni shërbimet tona, ju mbeteni përgjegjës për mbajtjen konfidenciale të ID-së dhe fjalëkalimit tuaj të përdoruesit. Ju lutemi kini parasysh se transmetimi i të dhënave nëpërmjet internetit nuk është plotësisht i sigurt. Ndërsa ne bëjmë çmos për të mbrojtur sigurinë e të dhënave tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e të dhënave tuaja të transmetuara në faqen tonë; çdo transmetim është në rrezikun tuaj.

           12. Sa kohë i ruajmë të dhënat personale?

            Ne ruajmë të dhënat personale për të ofruar shërbimet tona, për të marrë shërbime ose mallra nga furnizuesit dhe nënkontraktorët tanë, për të qëndruar në kontakt me ju dhe për të respektuar ligjet, rregulloret dhe detyrimet profesionale në fuqi që ne i nënshtrojmë. Ne gjithashtu bëjmë përpjekje të arsyeshme për të ruajtur informacionin personal vetëm për aq kohë sa

            1. kur informacioni është i nevojshëm për të përmbushur kërkesën e një individi,
            2. ii) nëse është e nevojshme për të përmbushur kërkesat ligjore, rregullatore, të biznesit të brendshëm ose të politikave
            • iii) derisa ai person kërkon që informacioni të fshihet.

            Periudha për të cilën ruhen të dhënat do të varet nga natyra specifike dhe rrethanat në të cilat është mbledhur informacioni; megjithatë, në varësi të kërkesave të 1&3 më sipër, informacioni personal nuk do të ruhet për më shumë se gjashtë vjet, përveç nëse kërkohet ndryshe nga ligji ose për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore ose zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ne do t'i disponojmë të dhënat personale në një mënyrë të sigurt kur nuk kemi më nevojë për to.

             

            13. A lidhemi me faqet e tjera të internetit?

             Faqet tona të internetit mund të përmbajnë lidhje me site të tjera, duke përfshirë faqet e mirëmbajtura nga firma të tjera anëtare të ALBAGAME që nuk drejtohen nga ky Njoftim i Privatësisë. Ju lutemi rishikoni politikat e privatësisë së faqeve të internetit të destinacionit përpara se të dërgoni të dhëna personale në ato site. Ndërsa ne përpiqemi të lidhemi vetëm me faqet që ndajnë standardet tona të larta dhe respektin për privatësinë, ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen, sigurinë ose praktikat e privatësisë të përdorura nga site të tjera.

             14. A e ndryshojmë këtë Njoftim të Privatësisë?

              Ne e rishikojmë rregullisht këtë Njoftim të Privatësisë dhe do të postojmë çdo përditësim të tij në këtë faqe interneti. Kur të bëjmë ndryshime në këtë Njoftim të Privatësisë, ne do të rishikojmë datën "të përditësuar" në krye të kësaj faqeje. Ky Njoftim i Privatësisë u përditësua për herë të fundit më 15/02/2023.

              Çdo ndryshim në përpunimin e të dhënave personale, siç përshkruhet në këtë Njoftim të Privatësisë, që prek ju, do t'ju komunikohet përmes një kanali të përshtatshëm, në varësi të mënyrës se si ne zakonisht komunikojmë me ju.