"ALBAGAME" ka merituar Certifikatën e Përsosmërisë në Biznes, për ushtrim të shkëlqyeshëm të aktivitetit në vitin 2021.

Në bazë të analizës së informacioneve të plota në dispozicion të publikut "ALBAGAME" ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara në fushën e likuditetit dhe aftësisë paguese dhe në këtë mënyrë bën pjesë në 6.2 % të subjekteve vendase në krahasim me mbi 124270 kompani aktive.

Certifikata e Përsosmërisë në Biznes është një tregues i besueshëm i stabilitetit financiar dhe cilësisë së ushtrimit të aktivitetit të kompanisë. Referenca e këtij lloji për kompaninë siguron reputacion dhe përparësi në zgjedhje në krahasim me kompani të tjera nga e njëjta fushë e veprimtarisë.

Përsosmëri në biznes – konfirmim i cilësisë së biznesit Certificate of Excellence - Vërtetimi i Përsosmërisë për klientët tanë është një konfirmim i punës shumëvjeçare sistematike dhe cilësore e cila mbajtësin e saj e rendit në krye të ekonomisë së vendit, së bashku me kompanitë nga rajoni dhe Evropa, sepse në procesin e vlerësimit zbatohen të njëtat kritere të rrepta, të cilat kanë vërtetuar me një eksperiencë shumë-vjeçare që nxjerrin në konkluzione të sakta. Vetëm 6.2 % nga 124270 kompani të regjistruara i plotësojnë këto kritere, që është një tregues i besueshëm se kompania është e qendrueshme dhe ka risk të ulët.

Metodologji Metodologjia e llogaritjes së përsosmërisë është unike për të gjitha tregjet e Evropës dhe themelohet mbi 18 parametra të aftësisë paguese dhe likuditetit nga raporti financiar, statusit të aftësisë paguese të shoqërisë, bllokimit të llogarive, kompanive bashkëpunuese dhe proceseve gjyqësore. Modelet statistikore janë ndërtuar mbi bazën e treguesve financiar (niveli i borxhit, likuditeti, efikasiteti dhe efektiviteti) dhe në bazë të ngjarjeve të padëshirueshme (falimentim, likuidim, bllokim) në një periudhë të caktuar.

http://certifikata.al/search/company?companyName=ALBAGAME&placeLike=&country=Albanija